16.06.2005 г. – СветЪ вече е Дружество с ограничена отговорност – СВЕТЪ ООД

16.06.2005 г. – СветЪ вече е Дружество с ограничена отговорност – СВЕТЪ ООД. Съдружници са Димитър Мандраджиев и Владимир Христовски. Целият капитал е внесен от Димитър Мандраджиев. Брой акции 50 с номинална стойност на акция 100.00 лв. Решението е обнародвано в ДВ бр. 43 от 26.05.2006 г. Решението в ДВ: Софийският градски съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 6736/2005 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност “Светъ” – ООД, със седалище и адрес на управление София, район “Подуяне”, ж.к. Сухата река, бл. 30, вх. Б, ет. 6, ап. 32, с предмет на дейност: издателска, журналистическа и рекламна дейност, връзки с обществеността, изработка на мултимедийни презентации и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Димитров Мандраджиев и Владимир Любомиров Христовски, които го управляват и представляват заедно.

X